.

Genel Bilgi

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
Türkiye Cumhuriyeti'nde,  deney hayvanları üzerinde yapılacak her türlü araştırma; “Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi”, “Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılacak Omurgalı Hayvanların Korunması Hakkında Avrupa Konvensiyonu” ve "6 Temmuz 2006 tarihli ve 26220 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre ve Orman Bakanlığının hazırladığı ''Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" te belirlenen esaslara göre yürütülür.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde hayvanlar üzerinde yapılacak tüm bilimsel  ve eğitim-öğretim etkinlikleri (araştırma, tez çalışması vb.) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yerel Etik Kurulu Yönergesi kapsamında incelenerek; MAKÜ-Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (MAKÜ-HADYEK) tarafından onaylandıktan sonra gerçekleştirilebilir.

MAKÜ-HADYEK, kurul başkanın çağrısı üzerine ayda en az bir kere ve salt çoğunlukla toplanarak hayvanlarla gerçekleştirilecek deneylerde kullanılan yöntemler ve hayvan bakımı koşullarının hayvan hakları bakımından uygunluğunu değerlendirir.

MAKÜ-HADYEK'e başvurular, başvuru formunun bir adet imzalı nüshasının MAKÜ-HADYEK Sekreterliği’ne ve aynı belgenin elektronik formatının ise hadyek@mehmetakif.edu.tr adresine gönderilmesi sonucu işleme alınır.

MAKÜ-HADYEK tarafından düzenlenen ; “Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Programı”, Deney Hayvanları Üretim ve Deneysel Araştırma Merkezi” ile ortak yürütülür.

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Hadyek Başvuru Sistemi
  • Deney Hayvanları Üretim ve Deneysel Araştırma Merkezi
  • Merkezimizde Uygulanan Kurallar
  • Personel
  • Kurul Üyeleri
  • Mevzuat
  • Formlar
  • İletişim